Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

 

 

 

 • No matter who broke your heart ot how long it takes to heal, you'll never get through it without your friends

~ Nem fontos, ki törte össze a szíved, vagy hogy mennyi ideig tart míg kilábalsz belőle, a barátaid azok, akik segítenek hogy túljuss rajta

 • A friend can tell you things that you don't even want to tell yourself

~ Egy barát kimondja azt is, amit magadnak mindig féltél bevallani


 • True friendship isn't being inseperable ; it's being separated & nothing changes

~ Nem az az igaz barátság, mikor elválaszthatatlanok vagytok egymástól, hanem az, hogy amikor külön váltok, akkor sem változik semmi! :)

 • Friends are those people who ask how you are and then wait to hear your answer

~ A barát olyan valaki, aki megkérdezi "Hogy vagy?" aztán várja, hogy meghallgassa a választ

 • If conversation is the lyrics, laughter is the music, making time spent together a melody that could be replayed over and over again without getting stale

~ Ha a beszélgetést dalszövegnek tekintjük, a nevetést pedig zenének, akkor az együtt töltött időből sláger lesz, olyan, amit bármikor szívesen meghallgatunk anélkül hogy megunnánk :)

 • There are some people who you don't have to talk every day, who listen even when they've heard your story a thousand times, and whether you're dancing like an idiot or laughing til you cry, they'll say: that's my bff

~ Van néhány olyan ember, akikkel nem kell minden nap beszélned, akik ezredszerre is végighallgatják tőled ugyanazt a történetet.. és ha te idiótaként táncolsz, vagy addig nevetsz, amíg már sírnod kell, akkor is azt mondják: igen, ő a legjobb barátom

 • It's better to walk with a friend in the dark than walk alone in the light

~ Jobb egy séta a sötétben egy baráttal, mint egyedül a fényben

 • If you've got a real friend, you can't lie to each other. You two stay too close.. it's like you lie to yourself

~ Az igaz barátjának senki sem tud hazudni, hisz olyan közel álltok egymáshoz, hogy ha hazudnál, olyan lenne, mintha saját magadat csapnád be

 • Friendship is like a rainbow; if tears and happiness combine in a right rate the result is a colorful bridge between two hearts

~ A barátság olyan, mint a szivárvány: ha a megfelelő arányban vegyül a boldogság és a könny, az eredmény egy színes híd lesz két szív között

 • There's 3 things in life every girl needs: love - to make hear weak; alcohol - to make her strong; and best friends when both things make her hit the floor

~ Íme három dolog, amire az életben szükséged lehet: szerelem, amitől elgyengülsz, egy kis pia, amitől erőssé válsz, de leginkább jó barátok, akik ott lesznek, mikor az első két dolog miatt a padlóra kerülsz

 • Friendship is for giving, and not for getting

~ A barátság azért van, hogy adjunk, és nem azért hogy kapjunk

 • Yes, she is my best friend. When I get married, she's gonna be the bridesmaid, when I have a baby, she'll be the godmather, and when we get old, we'll play stone-paper-scissors in the twilight home

~ Igen, ő a legjobb barátnőm. Az esküvőmön ő lesz a koszorúslány, a gyerekemnek ő lesz a keresztanyja, és mikor idősek otthonába kerülünk, vele fogok kő-papír-ollót játszani :)

 • We meet a lot of people along life's road, but the ones who help us make this journey called life unforgettable are the real friends

~ Sok emberrel találkozunk életünk során, de barátoknak azokat hívjuk, akik segítenek abban, hogy ez az élet nevű utazás felejthetetlen legyen

 • We are each of ous angels with only one wing - so we can fly only by embracing each other

~ Mindannyian egyszárnyú angyalok vagyunk, ezért repülni csak úgy tudunk, ha átöleljük egymást :)

 • If you are lonely, I'll be your shadow; if you want to cry, I'll be your shoulder; if you're not happy, I'll be your smile.. I'll always be there

~ H magányosnak érzed magad, én az árnyékod leszek; ha sírni szeretnél, a vállamon megteheted; ha szomorú vagy, én leszek a mosoly az arcodon.. mindig itt leszek Neked :)

 • A lot of people would travel with you in a limo, but your best friend is who go with you by a bus when the limo is out of kilter

~ Sok ember utazna veled egy limuzinban, de az igaz barátod az, aki felszállna veled egy buszra mikor a limuzin lerobbant..

 • Friends are like ballons: once you let them go you can't get them back.. so try to close your friends to you and you'll never lose them

~ A barátok olyanok, mint a lufik, ha egyszer elengeded őket, lehet hogy nem kapod őket már vissza.. úgyhogy próbálj meg vigyázni rájuk, hogy sose veszítsd el őket :)

 • Friendship isn't how you forget, but how you forgive; and not how you listen, but how you understand..

~ A barátság a megbocsátásról szól, nem a felejtésről; nem a meghallgatásról, hanem a megértésről..

 • No man is useless until it's got a friend

~ Akinek barátai vannak, az nem lehet felesleges ember.. :)

 • No, he's not my boyfriend.. but i love his hugs, his eyes, his smile; I love our many memories, the times we laughed together.. I guess I fell in love with our friendship 

~ Nem, ő nem a barátom.. de szeretem az öleléseit, a szemeit, a mosolyát.. a rengeteg közös emlékünket, a perceket, amikor együtt nevettünk.. azt hiszem, szerelmes lettem a barátságunkba

 • Friendship is like health: you'll know the value of it's seldom when you lost it

~ A barátság olyan, mint az egészség: csak akkor érted meg a fontosságát, mikor elveszítetted

 • Best friends are the ones who understand you when you say nothing, wait an hour when you say 'just a minute',  stay when you say 'leave me alone'

~ A legjobb barátaid azok, akik megértenek akkor is, ha nem mondasz semmit, akik egy órát is várnak mikor te annyit mondtál: 'várj egy percet' és azok, akik melletted maradnak mikor azt mondod: hagyjatok egyedül..

 • Best friend is a sibling destiny forgot to give to you

~ A legjobb barát tulajdonképpen egy testvér, akit a sors elfelejtett neked adni

 • If something bad happends, friends would lie to make you feel better, but real friends would tell the truth even if it hurts

~ Ha valami rossz dolog történik, a haverjaid hazudnak neked, hogy jobban érezd magad.. de az igazi barátaid megmondják az igazat, akkor is ha fáj

 • 7 colors make rainbow, 7 chords make music, 7 days make a week, 7 continents make the world, 7 beautiful letters make us friends

~A szivárvány 7 színből áll, a zene 7 akkordból épül fel, egy hét 7 napból áll, a világ pedig 7 kontinensből.. mi pedig 7-betűs barátok vagyunk (nem szószerinti fordítás)

 • Hold your friends close to your heart, because you might wake up one day & realise you've lost a diamond while you were too busy collecting stones

~ Tartsd közel barátaidat a szívedhez, mert lehet, hogy egy nap felébredsz és rájössz, hogy 'elveszítettél egy gyémántot, mert túl elfoglalt voltál azzal, hogy kavicsokat gyűjts'

 • Being friends isn't always about stopping each other from making mistakes but it's always about being there after the mistakes

~ Barátnak lenni nem azt jelenti, hogy megállítjuk egymást, mikor hibát követnénk el - barátság az, hogy egymás mellett állunk, miután elkövettük a hibát

 • If all my friends were to jump off a bridge, I wouldn't jump with them -I'd be waiting at the bottom to catch them

~ Ha az összes barátom leugrik egy hídról, én nem ugrom velük - inkább lent várok, hogy elkaphassam őket

 • Best friends are the ones who knows all about you and still love you

~ Azok a legjobb barátaid, akik mindent tudnak rólad, és mégis szeretnek

 • A friend isn't who you've known the longest, it's about who came and never left

~ Nem az a barát, akit a legrégebb óta ismersz, hanem az, aki megjelent, és sosem hagy el :)

 • A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words

~ A barát olyan valaki, aki ismeri a szívedben rejlő dallamot, és vissza tudja neked énekelni azt, ha te már elfelejtetted

 • True friendship is sitting together in silence and feeling like it was the best conversation you've ever had.

~ Igaz barátság, mikor egymás melllett ültök néma csendben, és úgy érzitek, ez volt az egyik legjobb beszélgetésetek

 • Friends are the most important ingredients of the recipe of life

~ Az élet receptjéhez a barátok a legfontosabb hozzávalók :)

 • A good friend says "If you ever need anything, I'll be there". But a true friend says "You'll never need anything, because I'll be there" :)

~ Egy jó barát azt mondja: "ha valaha is szükséged lesz valamire, én itt leszek", de egy igazi barát ennyit mond: "soha nem lesz szükséged semmire, hiszen én itt vagyok neked"

 • Friendships are like candles: some burn quickly, dying out with a simple blow, some burn for a while but then disappear.. but others can last forever and relight everything :)

~ A barátság olyan, mint a gyertyák: van ami gyorsan kialszik, egyetlen kis széllökéstől; van olyan, ami egy darabig ég, de aztán a lángja elillan.. és van, ami örökké tart, és megvilágít mindent

 • If I could reach up and take a star for every time you have made me smile, the entire night sky would be in the palm of my hands :)

~ Ha minden egyes alkalommal, mikor megnevettettél, lehoztam volna egy csillagot, akkor most az egész égbolt a tenyeremben lenne

 • A friend isn't someone who is nice to your face, it's someone who isn't rude to you behind your back

~ Nem az a barátod, aki szemtől-szembe kedves hozzád, hanem az, aki a hátad mögött sem mond rosszat rólad :)

 • Friendship isn't a thing you learn in the school.. but if you haven't learned and understood the meaning of it, you really haven't learned anything in life

~ A barátság olyan dolog, amint nem a suliban tanulsz.. viszont ha nem ismered (és érted) meg a barátság szó jelentését, akkor igazából nem tanultál semmit az életben

 • Love may fade with the season but some friendships are year-around

~ A szerelem elmúlhat az évszakkal együtt, de néhány barátság évekre megmarad

 • Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one ^^

~ Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni

 • If you can't laugh at yourself, friend, i'd be glad to do it for you

~ Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted :D

 • Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug

~ A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen :)

 • Friends are like a four leaf clover: hard to find but lucky to have :)

~ A barátok olyanok, mint a négylevelű lóhere: nehéz találni de jó hogy ha vannak

 • Side by side or miles apart, good friends always close to heart :)

~ Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz

 • Friendship is like peeing in your pants - everybody see it but only you can feel it :D

~ A barátság olyan, mintha bevizeltél volna - mindenki látja, de csak te érzed igazán XD

 • At first be a friend of yourself and the others will be so too.

~ Először legyél a saját magad barátja, és aztán a többiek is azok lesznek.

 • Friends: just a seven letter word but i can't live seven seconds without them :)

~ Barátok: csak egy hétbetűs szó, én mégsem tudok nélkülük még 7 másodpercet sem élni

 • True friendship means having 1 soul in 2 bodies

~ Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben

 • Life without friends is like a quadratic equation - completely pointless XD

~ Az élet barátok nélkül olyan, mint egy másodfokú egyenlet; teljesen értelmetlen :D

 • Don't walk in front of me, I won't follow you.Don't walk behind me, I won't lead.Walk beside me, and just be my friend! / Camus /

~ Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.

Csak sétálj mellettem és légy a barátom! :)

 • We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever!

~ Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)

 • A friend in need is a friend indeed :)

~ Szükségben derül ki hogy ki az igaz barát

 • Friendship often ends in love, but love in friendship never..

~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha

 • Friendship is not for to get something,rather have the chance to give.

~ A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni :)

 • We love each other for nothing, it's just friendship...one of the best kinds... someday we'll realize, that it was the true love, but by this time, it'll be too late...in turn, it really was that!

~ Hiába szeretjük egymást, ez csak barátság..az egyik legjobb fajta...egyszer majd rájövünk h ez igazi szerelem volt..de addigra késő lesz...pedig ez tényleg az volt...

 • Friends are like credit cards,we need them forever...

~ A barátok olyanok, mint a hitelkártyák - mindig szükségünk van rájuk :D

 • Fate chooses your relations, you choose your friends

~ A sors választja a rokonaidat,de a barátaidat te választod.

 • I used to be normal until i met those idiots I call my FRieNdS :)

~ Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal, akiket a barátaimnak hívok! :D

 • Best friends aren't the ones bailing you out of jail. Their the ones that are sitting next to you

~ Nem azok a legjobb barátaid, akik megígérik, hogy kihoznak a börtönből..  az igaz barátaid ott ülnek melletted :P

 • Friends come & go, enemies accumulate.

~ Barátok jönnek, barátok mennek ... az ellenségek gyűlnek.

 • Never explain! Your friends don't need it - your enemies won't believe you anyway!

~ Sose magyarázkodj ... a barátaidnak nem kell, az ellenségeid meg úgyse fogják elhinni :)

 • Friendship is the most beautiful gift above all life's treasures :)

~ A barátság a legszebb ajándék az élet összes kincse felett ...

 • Wherever you go, whatever you need, You know I'll always be there for you. So if you are alone, there is no need to fear, Just give me a call and you know ...  I'll be here!

~ Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek!

 • Be yourself, your friends don't want anyone else!

~ Legyél önmagad, a barátaidnak nem kell más!

 • Life isn't easy, it will never be, but you have got friends, and 1 of them is me! So if you need a hand, just call my number, coz you are my friend and i like you :)

~ Az élet nem könnyű, és sose lesz az, de vannak barátaid, és én is egy vagyok ezek közül! Szóval ha szükséged van egy kézre, csak hívj fel, mert a barátod vagyok.. és szeretlek ^^

 • A true friend sees your tears and fixes your heart

~ Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet :)

 • True friends walk in when the whole world walks out

~ Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul

 • A good friend will come bail out of the jail.. a true friend will be sitting next to you

~  A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted :)

 • We can't call people angels without wings, so we call them friends :)

~ Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)

 • My friends mean a lot to me! I wish I mean a lot to them :)

~ A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem; azt kívánom, hogy én is ilyen fontos legyek nekik :)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cialis En Farmacia Sin Receta EllGYNC

(EllINHICA, 2019.10.02 20:52)

Amoxicillin Genital Tract <a href=http://aaost.com>order cialis online</a> Take Amoxicillin Before Dentist Visit Buy Synthroid

(L)

(Timi18, 2010.08.07 12:57)

Legjobb(L)